OPĆI UVJETI POSLOVANJA

(u daljnjem tekstu: “Uvjeti“)

OPĆE INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Artemis alfa d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081469035, EUID: HRSR. 081469035, OIB: 46110698761, PDVID: HR46110698761, zastupano po Upravi društva, temeljni kapital od EUR 2.654,46 u cijelosti uplaćen u novcu (dalje: „AA“ ili „Društvo“ ili „Prodavatelj“).

Račun Društva otvoren je kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., IBAN: HR1524020061101123000

Adresa elektroničke pošte Društva upisane u sudskom registru: [email protected]

Adresa elektroničke pošte službe za korisnike: [email protected]

Kontakt telefon: +385 (0)91 6095-247

Radno vrijeme službe za korisnike je radnim danom od 09 do 17 sati. Subotom i nedjeljom, kao i državnim praznicima i blagdanima služba za korisnike ne radi.

Adresa elektroničke pošte službenika za zaštitu Osobnih podataka: [email protected]

Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve ugovore o kupoprodaji, i to od dana naznačenog na istima.

I UVODNE ODREDBE

AA kao Prodavatelj stavlja na raspolaganje ove Uvjete svojim Korisnicima (kako je niže definirano) te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice (kako je niže definirano) u svrhu kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Posjećivanjem Internet stranice ili pristupanjem kupnji proizvoda putem online trgovine Prodavatelja ili eventualnom neposrednom kupnjom proizvoda u poslovnici ili izdvojenom pogonu, Društva smatra da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju, suglasni su s istima te ih prihvaćaju u cijelosti. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu. Ovi Uvjeti su sastavni dio svakog pojedinog ugovora o kupoprodaji. Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini, ovisno o tome što je primjenjivo.

Upućuju se posjetitelji Internet stranice na odredbe o zaštiti privatnosti te obrasce za ostvarivanje prava kupaca/potrošača koji su sadržani na Internet stranici.

Osim ukoliko nije drugačije određeno, pojedini pojmovi i definicije u ovim Uvjetima poslovanja imaju niže navedeno značenje

AA ima značenje kao u uvodnim odredbama.

Dokumentacija znači svaki dokument koji prati proizvod prilikom njegove isporuke potrošaču, a kojeg je pripremio proizvođač proizvoda radi lakše i sigurnije uporabe proizvoda, kao npr. jamstvo, tehničke upute, upute za upotrebu, i sl.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (online kupovina), te uključuje sve Kupce i Posjetitelje Internet stranice.

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koji putem sredstava elektroničke komunikacije preko Internet stranice registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, isplati kupoprodajnu cijenu ili neposrednim dolaskom u poslovnicu Društva obavlja direktnu kupnju odabranog proizvoda.

Društvo ima značenje kao u uvodnim odredbama.

EUR znači Euro, legalno sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Internet stranica znači www.artemisgrow.hr

Maloprodajna cijena je konačna cijena u službenoj valuti Republike Hrvatske za pojedini proizvod odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući poreze i druga javna davanja.

Odluka o kupnji je svaka odluka koju donosi Potrošač, a koja se odnosi na to hoće li, kako i pod kojim uvjetima kupovati, hoće li cijenu platiti u cijelosti ili u obrocima, hoće li proizvod zadržati ili njime dalje raspolagati, hoće li se koristiti pravima koja ima na temelju ugovora, bez obzira na to je li potrošač odlučio djelovati ili suzdržati se od djelovanja.

Osobni podatak znači svi podaci kako su uređeni člankom 4. točkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ („Opća uredba o zaštiti podataka“ ili “GDPR“).

PDV znači porez na dodanu vrijednost primjenjiv u Republici Hrvatskoj, obračunat po stopi od 25% (dvadeset i pet posto) ili nekoj drugoj primjenjivoj stopi, sukladno relevantnim poreznim propisima.

Posjetitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).

Potrošač je, u smislu ovih Uvjeta kao i Zakona o zaštiti potrošača,  svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Prigovor je pisani prigovor kojim Potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje trgovca s potrošačem, koji potrošač upućuje trgovcu na trajnom mediju ili sredstvom mrežne komunikacije koje omogućuje pohranu vremena i sadržaja komunikacije, na trajnom mediju, ako je trgovac omogućio takav oblik komunikacije.

Prodavatelj je Društvo to jest Artemis alfa d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20.

Radni dan označava dane od ponedjeljka do petka, kada su banke u Republici Hrvatskoj otvorene za poslovanje, i to u razdoblju od 09 do 17 sati, i ne uključuje subote, nedjelje, državne praznike i blagdane.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, video-fon, video-tekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta.

Trgovac znači Društvo i/ili svaku drugu osobu koja djeluje u ime i za račun Društva.

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između Društva kao prodavatelja i Kupca/Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Društva i Potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više Sredstava daljinske komunikacije.

Ugovor o kupoprodaji je ugovor kojim Društvo u svojstvu prodavatelja prenosi ili se obvezuje prenijeti Kupcu/Potrošaču robu u vlasništvo, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti Društvu cijenu, uključujući bilo koji ugovor koji za predmet istodobno ima robu i uslugu.

Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija je ugovor između društva kao prodavatelja i Kupca/Potrošača: (i) koji je sklopljen uz istodobnu fizičku prisutnost Društva i Potrošača na jednome mjestu koje ne predstavlja poslovne prostorije Društva, čak i kad je Potrošač dao ponudu, (ii) koji je sklopljen u poslovnim prostorijama Društva ili putem Sredstava daljinske komunikacije neposredno nakon što je Društvo pristupilo Potrošaču osobno i individualno na mjestu koje nisu njegove poslovne prostorije, a u kojem su Društvo i Potrošač bili istodobno fizički prisutni ili (iii) koji je sklopljen za vrijeme izleta koji je organiziralo Društvo s namjerom ili ciljem promocije ili prodaje robe ili usluga Potrošaču.

Svi gore navedeni izrazi imaju neutralno rodno značenje. Pojmovi koji uključuju jedninu uključuju i množinu (i obrnuto).

Kod potrošačkih ugovora, u slučaju nesuglasja između definicije upotrijebljene u ovim Uvjetima i zakonske definicije pojedinog pojma, primjenjuje se ona definicija koja je povoljnija za Potrošača. Svi pojmovi u ovim Uvjetima koji eventualno nisu izričito definirani primjenjuju se u punom opsegu zakonske definicije pojedinog pojma iz Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/22, u daljnjem tekstu: „ZZP“).

Niti jedna odredba ovih Uvjeta ne može se tumačiti na način koji bi doveo do umanjenja i/ili ograničavanja prava potrošača danih primjenjivim propisima.

Sukladno općim propisima, Kupac može biti samo punoljetna i potpuno poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno/djelomično poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Ovi Uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa ZZP, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o trgovini.

Prodavatelj isključuje svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao i/ili razumio ove Uvjete. Korištenjem usluge kupnje u poslovnici Društva, Prodavatelj se obvezuje prije zaključenja kupnje informirati Kupca o ovim Uvjetima te mjestu gdje ih može pronaći, dok će na računu jasno i nedvojbeno biti naznačena lokacija Internet stranice na kojoj se nalaze ovi Uvjeti, te po potrebi biti predan primjerak ovih Uvjeta kupcu.

II CIJENA I UVJETI PRODAJE

Prodavatelj se obvezuje na jasan i vidljiv način istaknuti iznos Maloprodajne cijene, kao i cijenu za jedinicu mjere proizvoda, sukladno ZZP-u i drugim primjenjivim propisima. Sve iskazane cijene proizvoda su Maloprodajne, izražene su u EUR s uključenim PDV-om. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe pojedinog proizvoda.

U slučaju pogrešno označene cijene koju Prodavatelj utvrdi nakon narudžbe proizvoda, a prije sklapanja Ugovora o kupoprodaji  Prodavatelj se obvezuje o istome bez odgađanja obavijestiti Kupca te je ovlašten izmijeniti istu. Prodavatelj nije ovlašten izmijeniti cijenu nakon sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

Prodavatelj nastoji dati što bolji i točniji opis i sliku proizvoda. Unatoč tome, nije moguće jamčiti da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Slike proizvoda su ilustrativne prirode. U slučaju nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog uređaja ne radi se o materijalnom nedostatku na stvari i ta okolnost ne predstavlja osnovu za raskid Ugovora o kupoprodaji, osim kod potrošačkih ugovora.

Odluka o kupnji je isključiva odluka Potrošača.

III PLAĆANJE PROIZVODA I USLUGA

Naručene proizvode Kupac može platiti na jedan od opisanih načina: virmanski, gotovinom prilikom dostave, jednokratno ili obročno kreditnim i/ili debitnim karticama.

U slučaju obročnog plaćanja kupoprodajne cijene primjenjuju se slijedeći uvjeti: plaćanje kreditnim karticama. Društvo kao pružatelja usluga kartičnog poslovanja koristi usluge društva Monri Payments d.o.o. , renomiranog pružatelja takvih usluga, ali i svakog drugog pružatelja usluga plaćanja. Više o društvu Monri Payments d.o.o. možete pronaći na https://monri.com/hr/.

U slučaju plaćanja predujmom, Prodavatelj ne isplaćuje nikakve kamate na primljene predujmove.

IV DOSTAVA I ROK ISPORUKE

Proizvode iz našeg  web shop-a koji se nalazi na Internet stranici zajedno s dostupnom Dokumentacijom, dostavljamo na područje Republike Hrvatske putem dostavne službe/pružatelja poštanskih usluga koje omogućuje najbrži prijenos pošiljke „od vrata do vrata” na području Republike Hrvatske. Pošiljka od “vrata do vrata” podrazumijeva dostavu do prizemlja objekta ili do vrata stana u slučaju da objekt ima lift.

Sve narudžbe zaprimljene radnim danom do 15 sati bit će odmah obrađene, a pošiljka će biti predana dostavnoj službi u narednom roku od 3 radna dana.

Za narudžbe koje će biti zaprimljene radnim danom iza 15 sati, subotom, nedjeljom i državnim praznicima i blagdanima, obrada narudžbe biti će pokrenuta prvi radni dan, a pošiljka će biti predana dostavnoj službi u narednom roku od 3 radna dana.

Proizvodi kojih više nema na zalihi: ispričavamo se zbog neugodnosti koju Vam ova činjenica može prouzročiti. Ako Vaš proizvod nemamo na zalihi, kontaktirat ćemo Vas i dogovoriti s Vama želite li otkazati narudžbu, djelomično otkazati ili pričekati da proizvod dođe na zalihu.

Dostavu ćemo izvršiti i izvan granica Republike Hrvatske, prema uvjetima naših partnera koji pružaju poštanske usluge. Prije zaključivanja narudžbe molim Vas da nam se javite za daljnje dogovore.

Trošak dostave na području Republike Hrvatske obračunava se sukladno važećem cjeniku nadležne dostavne službe/pružatelja poštanskih usluga, te isti iznosi minimalno EUR 10,00. O pojedinostima dostave, kao i konkretnom iznosu troška dostave, Kupci/Potrošači će biti pravovremeno obavješteni prilikom njihove narudžbe.

Odgovornost za dostavu proizvoda, kao i za eventualna oštećenja nastala prilikom isporuke proizvoda, snosi dostavna služba.

V WEB SHOP KUPOVINA/UGOVOR NA DALJINU – TRENUTAK ZAKLJUČENJA UGOVORA NA DALJINU

Ugovor o kupoprodaji se smatra zaključenim u trenutku kada je Kupac zaprimio potvrdu primitka narudžbe.

Ugovor o kupoprodaji  se smatra ispunjenim/konzumiranim u trenutku kad je Kupac platio proizvod, osim ako u samom Ugovoru o kupoprodaji nije drugačije navedeno.

U slučaju potrošačkih ugovora, takav je ugovor jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Trgovca te izvršenim plaćanjem od strane Potrošača, a u slučaju da isti, sukladno primjenjivim zakonskim propisima, ne bude raskinut. Ovi Uvjeti sastavni su dio svakog zaključenog ugovora između Društva i Potrošača. Sastavni dio ugovora sklopljenog s Potrošačem čine i predugovorne obavijest iz članka 60 ZZP-a.

Proizvodi koje Kupac stavi u košaricu nisu rezervirani za tog Kupca. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane Kupca. U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne, o čemu će Kupac biti pravovremeno obaviješten.

VI REKLAMACIJE I PRIGOVORI POTROŠAČA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno ZZP-u obavještavamo Potrošače da Prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod i/ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog Prigovora.

Prigovor se također može podnijeti pismenim putem na adresu Društva: Strojarska cesta 20, HR-10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: [email protected].

Na zaprimljen prigovor dostavit ćemo pisani odgovor  najkasnije u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana zaprimanja pisanog Prigovora pa stoga molimo da nam u svom Prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

U slučaju Prigovora zbog materijalnog nedostataka proizvoda (kako je isti definiran ZZP-om i Zakonom o obveznim odnosima) Prodavatelj Prigovore razmatra, te eventualno uvažava, sukladno specifikaciji proizvođača za proizvod koji je Kupac kupio. Svaki proizvod za koji je zaprimljen Prigovor dostavlja se proizvodni pogon na pregled. Prodavatelj proizvode u trgovini ne mijenja prije nego li su isti pregledani u proizvodnom pogonu. Proizvodi u trgovini Društva se ne ispituju u odnosu na osnovnu funkcionalnost niti se može detektirati kvar/nedostatak na licu mjesta.  Prodavatelj će promptno i bez odgađanja obavijestiti potrošača o svim možebitnim povezanim troškovima.

Proizvod koji nije tehnički ispravan ili ne odgovara tehničkim specifikacijama koje su navedene na web shopu Kupac može dostaviti neposredno u sjedište Prodavatelja nakon čega će isti biti proslijeđen na pregled. Prilikom prijave neadekvatnog proizvoda obvezno je priložiti presliku računa, točan opis nedostatka te kompletnu i originalnu ambalažu navedenog proizvoda.

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu proizvoda. Kupac je dužan čuvati izvornik računa, jamstveni list i otpremnicu proizvoda za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, nestručnim rukovanjem suprotnim od navedenih u uputama od odgovarajućeg proizvoda, te mehanička oštećenja, oštećenja nastala zbog izlijevanja vode, utjecaja atmosferskih prilika ili drugih tvari, kao niti namjerna oštećenja. Radi izbjegavanja svakog nesporazuma, prilikom isporuke dužnost je Kupca da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kojem slučaju će proizvod, ukoliko su ispunjene pretpostavke za to, biti odmah zamijenjen.

Ukoliko se Prigovor odnosi na nedostatke proizvoda kojem je isteklo jamstvo proizvođača, Prodavatelj se obvezuje Kupca obavijestiti o troškovima popravka i opisom potrebnih radova prije započinjanja rada na proizvodu.

Kupac je dužan primljenu proizvod na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam kalendarskih dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Potrošač kao Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Potrošača. Kupac odmah prilikom uručenja kupljenog proizvoda treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača.

Troškove povrata robe snosi isključivo Kupac, pa čak i u slučaju ugovora sklopljenog sa Potrošačem.

VII MATERIJALNI NEDOSTACI STVARI

Odgovornost za materijalne nedostatke stvari utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednako značenje proizvoda u ovim Uvjetima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Ukoliko Kupac prilikom dostave kupljene robe utvrdi da je ambalaža proizvoda oštećena, molimo da ne preuzimate proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Društvu. Ukoliko Kupac ne reklamira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom.

Kupac je dužan prilikom pozivanja na materijalni nedostatak proizvoda dostaviti podatke o: broju narudžbe, broju računa, opis nedostatka i detaljne fotografije nedostatka. Reklamacije koje ne sadrže navedene podatke nećemo biti u mogućnosti uvažiti.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

U slučaju postojanja materijalnih nedostataka na stvari Kupac ima pravo, zahtijevati od Prodavatelja:

  1. Da ukloni nedostatak (bilo putem popravka ako je moguć ili zamjene),
  2. Da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
  3. Sniženje cijene ili
  4. Izjaviti da raskida ugovor o kupoprodaji.

U svakom slučaju, sukladno primjenjivom propisima, Kupac pridržava i pravo na naknadu štete, s time da se ovim uvjetima izričito isključuje odgovornost za naknadu štete za izgubljenu dobit.

Kupac prava ostvaruje sukladno odredbama ovih Uvjeta i važećih zakonskih propisa.

Ako je nedostatak neznatne naravi, kao npr. do 1% dioda na rasvjetnom tijelu koje ne rade što može biti uobičajeno, Kupac nema pravo na raskid ugovora o kupoprodaji, ali zadržava ostala gore navedena prava.

UKLANJANJE NEDOSTATKA I PREDAJA STVARI BEZ NEDOSTATKA

Uklanjanje nedostatka vrši se na način predviđen odlomkom VI „REKLAMACIJE/PRIGOVORI POTROŠAČA“ ovih Uvjeta.

Predaja stvari bez nedostatka moguća je isključivo u slučaju da ovlašteni servis procedurom predviđenom za uklanjanje nedostataka i reklamaciju/prigovore, potvrdi postojanje nedostatka i da Prodavatelj raspolaže istom stvari bez nedostatka.

SNIŽENJE CIJENE

U slučaju da Kupac zahtijeva sniženje cijene, cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom. Vrijednost stvari, odnosno proizvoda određuje se prema trenutku sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

U slučaju da Prodavatelj ne raspolaže istom stvari, Potrošač, sukladno vlastitom nahođenju može koristiti sva prava koja mu pripadaju temeljem primjenjivih propisa.

VIII JAMSTVO PRODAVATELJA

Prodavatelj daje vremenski ograničeno jamstvo na kupljene Proizvode, sukladno jamstvenom listu koji prati svaki proizvod i predstavlja sastavni dio ovih Uvjeta. Jamstvo je moguće, sukladno uvjetima detaljno opisanim u jamstvenom listu ostvariti samo uz predočenje izvornika računa i otpremnice.

Jamstveni period počinje teći od dana preuzimanja proizvoda:

Rasvjetna tijela – LED lampe: 2 godine

Pumpe za vodu: 2 godine

Ostali dijelovi kao npr. timeri (regulatori vremenskog uključenja/isključenja), adapteri za struju, kabeli, kotači, konopci, držači rasvjetnih tijela, čepovi, plastične cijevi, plastični dijelovi tornjeva i baze, šatori i konstrukcija šatora, releji, plastične posude, naočale, pribor za ispitivanje tla, kamena vuna smatraju se potrošnim dijelovima i nisu pokriveni jamstvom Prodavatelja.

IX IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA:

U slučaju spora između Potrošača i Društva, predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, npr: (i) Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2 ([email protected] ili +38514848615), (ii) Profi Test d.o.o, Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2 ([email protected] ili +38543231211) ili (ii) Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Zagreb, kneza Mislava 12 ([email protected] ili + 38514811 283),

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele Europske Unije, potrošačke sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem  poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od službenih jezika Europske Unije.

X UVJETI, ROK I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA S POTROŠAČIMA

OPĆE INFORMACIJE

Primjerak obrasca za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji  s Potrošačem koji se nalazi na našoj Internet stranici možete ispuniti i poslati nam na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji preuzmite [obrazac]

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Odredbe ovog članka X primjenjuju se isključivo na Ugovore o kupoprodaji sklopljene s Potrošačima, dakle ne i na eventualne ugovore sklopljene s trgovačkim društvima.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima iz članka 86 ZZP-a, a kako je niže definirano (ograničenje prava na jednostrani raskid).

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor o kupoprodaji s Potrošačem sklopljen izvan poslovnih prostorija Društva potrošač može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od dana predaje proizvoda u posjed Potrošaču, i to bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas u navedenom roku (a svakako prije isteka tog roka) obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora na linku gore u tekstu..

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora o kupoprodaji predana u posjed.

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što proizvod bude vraćen, neraspakiran i u originalnoj ambalaži, ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad te po primitku neraspakirane robe u njenoj originalnoj ambalaži.

POVRAT PROIZVODA

Robu vratite ili je predajte nama na adresu: Zagreb, Strojarska cesta 20, i to bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. U slučaju da u navedenom roku ne izvršite povrat proizvoda, smatrat ćemo da ste odustali od jednostranog odustanka od Ugovora o kupoprodaji.

Smatra se da ste izvršili Vašu obvezu povrata proizvoda na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate proizvod prema ranije opisanom načinu.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora Potrošač/Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Ograničenje prava na jednostrani raskid

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji jest da proizvod nije korišten i da se proizvod nalazi u originalnoj ambalaži.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je: (i) u potpunosti ispunjen ugovor o kupoprodaji za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena, (ii) predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Potrošača na jednostrani raskid ugovora, (iii) predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Potrošača ili koja je jasno prilagođena Potrošaču, (iv) predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe, (v) predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, (vi) predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima, (vii) predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, (viii) Potrošač posebno zahtijevao posjet Trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Potrošač izrijekom zahtijevao, Trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom, (ix) predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio-snimaka ili video-snimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke, (x) predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije, (xi) ugovor sklopljen na javnoj dražbi, (xii) predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju, (xiii) predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a Trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno ZZP-u, (xiv) Potrošač posebno zahtijevao posjet Trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača, je ispunjen u potpunosti.

XI OSTALO

Prodavatelj ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web shop ažurnim i ispravnim na Internet stranici, no Prodavatelj ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima.

U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama Prodavatelj  zadržava pravo promjene uvjeta isporuke u narednih 24 sata od trenutka obavijesti isporuke.

Internet stranice su u vlasništvu Prodavatelja. Za vrijeme korištenja Internet stranice primjenjuju se ovdje navedeni Uvjeti, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih Uvjeta i ostalih odredbi sadržanih na stranicama Prodavatelja bez prethodne najave.

Sav sadržaj na Internet stranici kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalna preuzimanja, softverski paketi i podaci vlasništvo su Društva ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na Internet stranici je vlasništvo Društva ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Korisnik koji koristiti Internet stranicu, je odgovoran za povjerljivost svog korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa računalu Korisnika. Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći njegovo korisničko ime i lozinku. Prodavatelj jamči zaštitu privatnosti sukladno važećim propisima o zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podatka.

Kada Korisnik posjeti Internet stranicu ili pošalje elektroničku poštu (e-mail) Prodavatelju, komunicira elektronički s Prodavateljem. Ovime Korisnik pristaje na elektroničku komunikaciju s Društvom. Prodavatelj komunicira s Korisnikom putem e-maila ili uz pomoć informacija na Internet stranici. Navedenim postupanjem Korisnik izričito pristaje na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih Prodavatelj komunicira s Korisnikom.

Korisnici mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblik neželjene e-pošte (tzv. „spam“). Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, oponašanje druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije, niti je dopušteno davanje lažnih kritika (tzv. „reviews“). Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako Korisnik osnovano smatra da je njegovo djelo kopirano ili je na bilo koji drugi način povrijeđeno njegovo pravo, Korisnik mora obavijestiti Prodavatelja o navedenom.

Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na Internet stranici su vlasništvo Prodavatelja. Kod Ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on navede, a koja nije prijevoznik, uređaj predan u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na Kupca u trenutku kada uređaj bude predan u posjed prijevozniku.

Prodavatelj ulaže napore da Internet stranicu održi u ispravnom i sigurnom stanju. Korisnik treba prijaviti bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. Prodavatelj zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira svoje usluge i korisničke račune, zabrani dostup do internet stranice, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućilo Korisnicima pristup sajtu ako smatra da Korisnici stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Prodavatelj također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune.

Prodavatelj osim isključenja Korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete i ostala pravila važeća na Internet stranici može zahtijevati naknadu sve štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit koju Prodavatelj trpi zbog nepoštivanja ovih Uvjeta.

XII IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Ova Internet stranica se poslužuje na principu “kakav jest” i “kako je raspoloživ”. Kupci proizvoda se izričito slažu da koristite Internet stranicu na vlastitu odgovornost i osobni rizik.

Društvo ne jamči, niti preuzima bilo kakav oblik odgovornosti, da su ova Internet stranica, njegovi poslužitelji (serveri), e-mailovi poslani od strane društva nezaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. Društvo nije odgovorno za bilo kakve nastale štete bilo kakvog tipa koje su nastale korištenjem ove stranice, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, izravne, neizravne, kaznene i kao i sve druge vidove štete.Društvo nije odgovorno niti preuzima odgovornost bilo kakve vrste za radnje trećih osoba.

U Zagrebu, dana 29.09.2023.